Projekty


Cestou digitalizace technického vybavení ke kvalitnímu vzdělání 21. století

Registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016821

Předmětem projektu je rekonstrukce dvou učeben, ze kterých bude vybudována jedna větší odborná učebna. Plánují se stavební práce (bourání příček, renovace podlahy, elektroinstalace, rozvody, snížení podhledu místnosti, výmalba apod.) a zajištění bezbariérovosti pořízením schodolezu. Součásti projektu jsou také stavební úpravy sociálního zázemí pro tělesně postižené. Součástí projektu je pořízení nového nábytku
a vybavení ICT, digitální a AV technikou a učebních pomůcek do této odborné učebny.

Projekt je navázán a má vazbu na klíčové kompetence práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy a cizí jazyky. Výstupem projektu je zajistit podmínky pro kvalitní výuku cizích jazyků a odborných předmětů odpovídající požadavkům na vzdělávací služby v 21. století. (rozvoj digitální kompetence studentů).

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.Cestou digitalizace technického vybavení ke kvalitnímu vzdělání 21. století
Projekt

zpět projekty