Projekty


Progresivní vzdělávání na GVP

logo-investice-do-rozvoje-vzdela

 

Přehled vytvořených a ověřených didaktických učebních materiálů

Seznam DUM (173.9 kB)

Realizace projektu EU vstupuje do druhé poloviny

Přesně před rokem jsme na naší škole spustili projekt s názvem „Progresivní vzdělávání na GVP“, který je financován z Evropské unie v rámci OP VK.

Projekt navazuje na realizaci školního vzdělávacího programu „Škola pro život“, který tím rozvíjí a zkvalitňuje. Hlavní cílem projektu je modernizace výchovně vzdělávacího procesu v rámci inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mezi priority této oblasti patří doplnění kmenových učeben o novou didaktickou a audiovizuální techniku s prvky ICT 
a pořízením interaktivní tabule. V souvislosti se zavedením interaktivních metod do výuky byly proškolení všichni pedagogičtí pracovníci. Nová multimediální technika je k dispozici pro všechny vzdělávací předměty, stejně jako pro tvorbu a pilotáž digitálních učebních materiálů nově tvořených v rámci tohoto projektu. ICT technika byla pořízena na základě výběrového řízení a začala se používat ve výuce od 1. 9. 2012.

Nejpočetnější zastoupení v projektu má klíčová aktivita:

III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Cílem této klíčové aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie. Aktivita vede k dynamice, originalitě, názornosti, interakci mezi pedagogem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků ve všech vzdělávaných předmětech. Postupně vznikne 360 didaktických učebních materiálů pro biologii, chemii, zeměpis, dějepis, základy společenských věd a další.

V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

V rámci aktivity bude podpořen rozvoj odborných kompetencí žáků ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost, vytvořením 64 didaktických učebních materiálů ze základů společenských věd.

 II/2 - Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

V rámci této aktivity bude podpořena inovovaná příprava pedagogických pracovníků na vyučovací hodinu zaměřená na zvyšování znalostí a dovedností žáků středních škol ve využívání anglického a německého jazyka. Tato příprava bude v souladu s kurikulární reformou zohledňovat moderní trendy výuky a její realizace bude založena na inovativních vyučovacích metodách a formách práce. Pedagogičtí pracovníci vytvoří během realizace projektu 2 sady vzdělávacích materiálů pro výuku anglického a německého jazyka. Každá sada bude obsahovat 32 vzdělávacích materiálů, které budou ověřeny v praxi v rámci běžné výuky.

II/4 - Roční jazykový kurz pro učitele cizích jazyků v ČR

Cílem aktivity je zlepšení jazykových kompetencí pedagogů školy při výuce anglického a ruského jazyka.

Projekt završuje aktivita

VIII/3 - Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu

V rámci aktivity podpoříme profesní růst pedagogických pracovníků v oblasti mentoringu prostřednictvím vzdělávacích programů akreditovaných v systému DVPP. V rámci aktivity škola rovněž získá soubor materiálů sloužících k podpoře profesního a odborného růstu pedagogických pracovníků mentora a supervize.

Přehled dosud vytvořených a ověřených didaktických učebních materiálů:

III/2  Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_01_Dějepis

VY_32_INOVACE_02_Zeměpis

VY_32_INOVACE_03_Zeměpis

VY_32_INOVACE_04_Biologie

Na požádání poskytne Gymnázium Velké Pavlovice vytvořené digitální učební materiály ostatním pedagogickým pracovníkům a školám v České republice. O materiály můžete požádat na elektronicky na adrese gymnazium@velke-pavlovice.cz

  

„Progresivní vzdělávání na GVP“

logo-investice-do-rozvoje-vzdela

je název projektu, který byl přijat a schválen MŠMT jako vyhlašovatelem v rámci projektu EU peníze středním školám. Projekt byl zahájen na našem gymnáziu dne 1. března 2012.

Výsledkem EU peníze středním školám je v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.   

Podporou osmi vytipovaných témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení situace:

  • čtenářská a informační gramotnost
  • cizí jazyky
  • využívání ICT
  • matematika
  • odborné kompetence
  • finanční gramotnost
  • inkluzívní vzdělávání
  • mentoring

Zlepšení výuky v těchto oblastech bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických a didaktických pomůcek a učebních materiálů. Zvýšení účinnosti práce se žáky v prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.zpět projekty